Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ, Ναύπλιο (7/02/1960)


ΠΗΓΗ cityofnafplio.com

Δημοσίευμα της εφημερίδας “ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑ” στις 14 Φεβρουαρίου 1960 σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο της Νομαρχίας την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 1960, στο Ναύπλιο

Μέχρι της στιγμής καθ’ ήν το παρόν φύλλον της εφημερίδος μας ευρίσκεται επί του πιεστηρίου, ουδεμία επίσημος ανακοίνωσις εγένετο περί των αιτίων της πυρκαϊάς, η οποία τη 4ην πρωινήν ώραν της παρελθούσης Κυριακής 7ης Φεβρουαρίου μετέβαλεν εις πυροτέχνημα το κτίριον της Νομαρχία Ναυπλίου. Για τους εκτός του Ναυπλίου αναγνώστες μας σημειώνουμε ότι το κτίριον τούτο ευρίσκεται επί της πλατείας Συντάγματος και είναι ιδιοκτησία των εν Αθήναις ευρισκομένων αδελφών Κλεισιούνη. Το ισόγειον του οικήματος, πάλαι ποτέ τυπογραφείον, δεν είχεν ενοικιασθή εις το Δημόσιον ούτε εις άλλον τινά.

Καθ’ όλην την διαρρεύσασαν εβδομάδα εκάπνιζαν τα ερείπια της Νομαρχίας, τα οποία περιφράχθησαν δια συρματοπλέγματος και ετέθη φρουρός χωροφύλαξ πλησίον αυτών.

“Παλαιές φωτογραφίες του Ναυπλίου”

Εξ υπευθύνου πηγής εγνώσθη, ότι ενώ ήτο απολύτως απαραίτητος η καθ’ εκάστη νύκτα φύλαξις της Νομαρχίας, ουδείς φύλαξ υπήρχε πλησίον της κατά τη νύκτα της πυρκαϊάς και, ως εκ τούτου, η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθη υπό ιδιώτου, τυχαίως διερχομένου εκ της πλατείας Συντάγματος, όταν πλέον είχε πυρποληθή ολόκληρος σχεδόν ο μεσαίος όροφος της Νομαρχίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία έστειλε όργανόν της για να βεβαιωθή περί της αληθείας της πληροφορίας, φοβηθείσα μήπως πρόκειται περί φάρσας, και ούτω εχάθη ολίγος, αλλά πολύτιμος χρόνος. Δι’ ό, δεν κατορθώθη να διασωθή απολύτως τίποτε εκ των αρχείων και επίπλων της Νομαρχίας, μόλις δε και μετά βίας και χάρις εις την πίπτουσαν βροχήν και την σχετικήν άπνοιαν δεν μετεβλήθη ολόκληρος η πόλις εις πυροτέχνημα. Σοβαραί εκφράζονται υπόνοιαι ότι πρόκειται περί εμπρησμού, παρ΄αγνώστων εισέτι προσώπων, εισελθόντων εκ της κακώς  περιμανδρωμένης αυλής της Νομαρχίας, εις την όπισθεν της πλατείας πλευράν. 

Χάρις εις την δραστηριότητα του Νομάρχου μας Δ. Μένεγα όλαι αι υπηρεσίαι της Νομαρχίας λειτουργούν ήδη κανονικώς. Τα κυρίως γραφεια της Νομαρχίας εστεγάσθησαν εις το παρά την πλατείαν Κολοκοτρώνη οίκημα της άλλοτε κλινικής “Ευαγγελισμός”. Ο κ. Νομάρχης μετέβη εις Αθήνας και επέτυχε την χορήγησιν πιστώσεως 150.000 δραχμών, δια την αγοράν επίπλων, γραφομηχανών, γραφικής ύλης κλπ της Νομαρχίας.

Το αποτεφρωθέν οίκημα είχεν ασφαλισθή δια 500.000 δραχμάς. Ας σημειωθή, ότι, όπως προ πολλών μηνών, είχεν αναφέρει εις τα αρμόδια Υπουργεία ο Νομάρχης κ. Μένεγας, δι’ εγγράφου του δημοσιευθέντος τότε εις την εφημερίδα μας, το οίκημα της Νομαρχίας ήτο τελείως ακατάλληλον κια εθεωρείτο ετοιμόρροπον κατά την μίαν πλευράν του, επρόκειτο δε προσεχώς να εγκαταληφθεί υπό της Νομαρχίας μεταστεγαζομένης εις έτερον οίκημα. Ατυχώς, εμεσολάβησεν η πυρκαϊά και κατεστράφη ολόκληρον το πολύτιμον αρχείον της Νομαρχίας και μεγίστης αξίας απόρρητα έγγραφα, προς ανυπολόγιστον ζημίαν, τόσον του Δημοσίου όσον και πλείστων πολιτών. 

Σε άλλο άρθρο της για το θέμα, η ίδια εφημερίδα καταλήγει…

“…Οι παλαιότεροι Ναυπλιείς, εκφράζουν βασίμους φόβους, ότι και κατά την τραγωδίαν της παρελθούσης Κυριακής κάποιος Ηρόστρατος υπάρχει εις το μέσον, ο οποίος ίσως να είναι σαδιστής ή φρενοβλαβής ή έχει μεγάλα συμφέροντα εκ της καταστροφής της Νομαρχίας, και επυρπόλησε ταύτην ο ίδιος ή δι’ εμπίστων οργάννω του, αφού άλλως τε είναι απολύτως εξηκριβωμένον ότι πυργαϊαί εκδηλώμεναι μετ΄την 3 – 4 πρωϊνήν είναι κατά 99% εμπρησμοί, ιδία όταν τα πυρπολούμενα κτίρια στεγάζουν δημοσίας υπηρεσίας…

“Παλαιές φωτογραφίες του Ναυπλίου”

Ταυτόχρονα σε άρθρο της η ίδια εφημερίδα αναφέρει ανάμεσα στα άλλα…

Η καταστροφή του Νομαρχιακού καταστήματος δια δευτέραν φοράν εντός τριών δεκαετιών, φρονούμεν ότι θα συνετίσει τας αρμοδίας κεντρικάς υπηρεσίας, και θα διαθέσουν το απαιτούμενον κονδύλιον δια την ταχείαν ανέγερσιν του Διοικητηρίου της πόλεως μας. Εκτός της ασφαλείας εις ένα νέον κτίριον, το Κράτος θα αποσβέση την αξίαν εντός ολίγων ετών, δια των ενοικίων τα οποία ήδη καταβάλλει εις ιδιώτας.

Προς διαφύλαξιν του θαυμασίου ρυθμού της κεντρικής πλατείας του Συντάγματος η οποία είναι μοναδικόν ανά το κόσμον αντίγραφον της θρηλικής πλατείας του Αγίου Μάρκου της Βενετίας, πιστεύομεν απολύτως, ότι το νέον Διοικητήριον θ’ ανεγερθή εκεί, με τον ίδιον αρχιτεκτονικόν ρυθμόν του μουσείου, με στοάς εις το ισόγειον, δια την διευκόλυνσιν της κυκλοφορίας, διατεθιμένου προς τούτο ενός κονδυλίου δια την εξαγοράν πλησίον οικοδομών και οικοπέδων.

Εν πάση περιπτώσει, είναι ακατανόητον και τεραστίως επιζήμιον δια το Κράτος και τους πολίτας να σταγάζωνται εις διάφορα ιδιωτικά οικήματα, παλιαιά και εύφλεκτα αι δημόσιαι υπηρεσίαι, επί καταβολή τεραστίων μισθωμάτων, τα οποία συμποσούμενα καθ’ έκαστον έτος επαρκούν δια την ανέγερσιν ενός μεγάλου κτιρίου!

Το θέμα της πυρκαγιάς ανέφεραν και οι αθηναϊκές εφημερίδες “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”  και “ΕΜΠΡΟΣ”.

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 09/02/1960
Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, 13/02/1960

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s