ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣ, 1933


ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣ – Εφημερίδα “ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ”, 10/01/1933

Άν αι Πάτραι  ἢ ἡ Τρίπολις ἢ ἄλλη πόλις τῆς “Ἑλλάδος ἔχουν μιὰ σχετικἡ ἱστορικὴ σελίδα ἀπὸ τὸν µατωμένο τόμο της Ἓλληνικῆς Επαναστάσεως τοῦ 21, ἄν ἐπίσης τὰ ὀνόματα τῶν πόλεων αὐτῶν εἶναι γραμμένα μὲ χρυσᾶ γράµµατα στὴ µνήµη µας, δὲν πρέπει ποτὲ κανεὶς νὰ ξεχνά μιὰ ἄλλη Πελοποννησιακὴ πόλι ἓξ ἴσου ἠρωϊκὴ καὶ ἱστορική: τὸ Ναύπλιον…

Σήμερα το Ναύπλιον είνε πόλις άρκετὰ ἀξιοπρόσεκτη. Πρὸς ἀνατολὰς ὀρθοῦται ἐπιβλητικὰ τὸ ἱστορικὸν Παλαμῆδι ἐμποδίζον τὸ ἅρμα τοῦ ἡλίου νὰ ρίπτῃ τὰς ἀκτῖνας του ἀπὸ τῆς πρωία- εἰς τὴν πόλιν. Ζωηρὰ ἡ κίνησις εἰς τὰς οδοὺς καὶ εἰς τὰς κεντρικἁς πλατείας, ὅπως, λ. χ. αἳ πλατεῖαι Κολοκοτρώνη, μὲ τὸν θαυμάσιον κῆπον, Συντάγµατος ὡς καὶ ἡ «᾿Αρβανιτιὰ» μὲ τὸν ρωμαντικὸν περίπατόν της κ.λ.π.

Ναύπλιον, (περίπου 1934)

Τὸ Ναύπλιον ἐκτὸς τῶν ἆλλων ἔχει σήμερον Στρατηγεῖον, Δημαρχεῖον, κινηµατογράφον ὁμιλοῦντα ἕνα μικτὸ Γυμνάσιον κλπ. Ό,τι διακρίνει ὅμως τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως αὐτῆς ἀπὸ τοῦ πτωχοτέρου καὶ ἀσημοτέρου µέχρι τοῦ µεγαλυτέρου εἶναι ἡ εὐγένειά των καὶ ἡ καταδεχτικότης τῶν. Φιλοπρόοδοι κάτοικοι. Ὁ Δήμαρχος κ. Κόκκινος ἀπὸ τοὺς στυλοβάτας τοῦ πνεύµατος ὑποστηρίζει πᾶσαν καλλιτεχνικὴν καὶ φιλολογικὴν προσπάθειαν τῶν κατοίκων, Τελευταῖα λ.χ. τὸ Μουσεῖον ἀπεδόθη εἷς τον Δῆμον διὰ νὰ χρησιµεύση ὡς αἲθουσα συναυλιῶν καὶ διαλέξεων. Προσέφερεν ἐπίσης ο κ. Κόκκινος ὄργανα ὡς καὶ πίστωσιν ἓξ 150 χιλιάδων δραχ. πρὸς ἐπίτευξιν τῶν σκοπῶν αὐτῶν.

Διωργανώθη ἤδη εἷς τὸ Ναύπλιον μαθητικὴ µουσικὴ ὑπό τὴν διεύθυνσιν τοῦ γνωστοῦ διὰ τὴν δραστηριότητά του καθηγητοῦ τῆς ὠδικῆς κ. Παπαδοπούλου ἐξακολουθεῖ δὲ νὰ δρᾶ ἔπωφελῶς διά τε τὸν μαθητικὸν κόσµον καὶ διὰ τὴν πόλιν. “Ἡ ἐργασία τοῦ κ. Κωνσ. Παπαδοπούλου εἶναι καὶ ἐδῶ γνὠστοτάτη ἀπὸ τὰς μουσικὸς ἐμφανίσεις τῶν μαθητῶν τῶν ἐν Πάτραις Γιµνασίων. Ήδη δὲ ἐξετιμήθη δεόν τως καὶ ὑπὸ τοῦ Ναυπλιακοῦ λαοῦ ὑπὸ τοῦ ὁποίου πολλὰ τὰ καλὰ προσδέχεται ὁ κ. Παπαδόπουλος. Πρὸ ἑβδομάδων εἶχεν ἐκεῖ δοθῆ συναυλία ἀπὸ µαθητὰς τοῦ Γυμνασίου στεφθεῖσα ὑπὸ πλήρους ἐπιτυχίας. Τὸ πρόγραµµα εἰς δύο µέρη ὑπῆρξε πλουσιώτατον, ἅπασαι δὲ αἵ ἀρχαὶ μετὰ τὸ τέλος τῆς συναυλίας  πλήρεις ἱερᾶς συγκινήσεως συνεχάρησαν τόσον τοὺς µαθητὰς ὅσον καὶ τον κ. Παπαδόπουλον διὰ τὰ ἄξια θαιμασμοῦ ἀποτελέσματα τῆς ὀλιγομήναν διαμονῆς του ἐν Ναυπλίῳ. Τὰς ἡµέρας ἐπίσης τῶν ἑορτῶν διωργανώθησαν ὑπὸ τοῦ κ. Παπαδοπούλου ὅμιλοι μαθητῶν οἵτινες περιερχόµενοι τὰς οἰκίας καὶ τὰ καταστήματα ἔψαλλεν τὰ κάλαντα συλλέξαντες ἕνα ἁρκετὰ σεβαστὸν ποσὸν διὰ τὰς ἁπόρους οἰκογεγείας. Ἡδη ὅ κ. Παπαδόπουλος πρόκειται νὰ ἀναλάβη τὴν διοργάνωσιν τῆς Δημοτικῆς μουσικῆς, ἡ ὁποῖα, φυσικά, καὶ θὰ ἀποβὴ, ἄν κρίνη κανεὶς ἀπὸ τὸν µαέστρον της, ὠφελημωτάτη.

Ἐν τῇ κοινωνίᾳ τοῦ Ναυπλίου «ἐκλεκτὸς ἓν τοῖς ἐκλεκτοῖς» εἶγαι καὶ ὁ Γνµνασιάρχης κ. Μπαρδόπουλος ὡς καὶ οἳ καθηγηταὶ κ. κ. Βασιλόπουλος, Πετρόπουλος, Δουφεξῆς, Παπαϊωάννου, ἡ δὶς Σταυριανοπούλου καθηγήτρια κ.λ.π.

Αὐτά εἶχα νὰ εἴπω καὶ περὶ τοῦ σημερινοῦ Ναυπλίου, ὅσα δύναται κανεὶς ἀπὸ µίαν χειµερινὴν ἐπίσκεψιν νὰ ἀποκομίσῃ.

Ὁ Δήμαρχος κ. Κόκκινος ἔργάζεται δραστηρίως τόσον ὥστε νὰ πληροί τοὺς ἐπισκεπτομένους, ἐλπίδος περὶ μιᾶς καλυτέρας αύριον ὅσον ἀφορᾷ τὸ Ναύπλιον.

᾿Ἠλίας Πάριος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s