Ο σεισμός του Αυγούστου 1962 (28/08/1962)


28 Αυγούστου 1962 σεισμός στις 11:00

μεγέθους 6.8 βαθμών στην Αρχαία Κόρινθο

ΠΗΓΗ

cityofnafplio.com

Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 29/08/1962

(ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 29-08-1962)

Είς το Ναύπλιον

ΝΑΥΠΛΙΟΝ.— Την 1ην μ;μ. σήμερον Ισχυρότατη σεισμική δόνησις εσημειώθη είς τήν πόλην μας. Αΰτη είχε δύο φάσεις, με ίσχυροτέραν κατά πολύ τήν δευτέραν. Έπροξενήθησαν σοβαρώταται ζημίαι εις τα 50% -περίπου των οίκιών τής πόλεως καί είς το κτίριον του Έφετείου. Χιλιάδες άτόμων εις όλόκληρον τον νομόν παρέμεινον επί μίαν  περίπου ώραν έν μέσω έκδηλώσεων πανικού, εις τας οδούς.

Αί ζημίαι είς τήν πόλιν υπολογίζονται ότι υπερβαίνουν το έν έκατομμύριον δρχ. Σημειωτέον οτι έπληγησαν ολαι αί παλαιοί ενετικαί οΙκίαι καθώς καί μέρος τών νεόδμητων.

Πολλαί εξ άλλου οικίαι ύπέστησαν ρωγμάς. Τηλεγραφήματα ληφθέντα εις την διοίκησιν Χωροφυλακής Άργολίδος εκ της υπαίθρου  άναφέρουν, ότι είς το χωρίον Άραχνέον δέκα οικίαι κατέστησαν άκατοίκητοι καί έπίσης έτεραι δέκα περίτιου οίκίαι είς τήν πόλιν του Κρανιδϊον.

Είς τό χωρίον Κουτάκι (προφανώς Κουρτάκι) είς τον ναόν προεκλήθησαν ρωγμαί ‘Η παροχή ήλεκτρικού ρεύματος διεκόπη έπί μίαν ώραν λόγω βλάβης τοΰ δικτύου, ή δέ τηλεφωνική έπι κοινωνία με τάς ‘Αθήνας καί τήν Κόρινθον επί δίωρον, λόγω βλάβης τών γραμμών. Η σημερινή σεισμική δόνησις είναι η Ισχυρότερα εξ όσων εσημειώθησαν ενταύθα από τού 1924.

ΕΙς τήν ύπαιθρον του νομού Άργολίδος περιοδεύει ο διοικητής Χωροφυλακής ’ΑργολΙδος πρός διαπίστωσιν τών προξενηθεισών ζημιών.

ΕΙς την Άρχαίαν Κόρινθον ετραυματίσθη θανασίμως λόγω πτώσως τής πλινθοκτίστου οΙκίας του ο Μιχαήλ Μεταξάς ετών 90. Σοβαράς επίσης ζημίας υπέστησαν πλείσται οικίαι ως και τό οίκημα του αστυνομικού σταθμού. Εις την κοινότητα Κλημεντίου υπέστη ζημίας τό οίκημα του σταθμού χωροφυλακής, ενώ οικίαι τινές ύπέστησαν ρωγμάς χωρίς νά σημειωθούν ανθρώπινα θύματα.

Εις τήν περιφέρεια Άργολίδος εκ της σεισμικής δονήσεως ουδέν θύμα έσημειώΘη. Παλαιαί οίκίαι τών πόλεων Ναυπλίου καί Αργους ύπέστησαν ασήμαντους ρωγμάς. ΕΙς τάς τηλεγραφικάς άναφοράς υπογραμμίζεται ότι τό ηθικόν τών κατοίκων τών αβωτέρω περιοχών ως καί τών έΰρισκομένων εις αύτάς περιηγητών ουδόλως εκλονίσθη.

Σχετικώς άνεκοινώθη οτι είδικώτερον είς τάς περιφιρείας Κορινθίας καί Άργόλίδος κατόπιν εντολής του υπουργείου Εσωτερικών συνεργεία εκ τεχνικών έπεσκέφθησαν τα δοκιμασθέντα χωρία διά τήν καταγραφήν των ζημιών.

Κατά τάς Ιδίας τηλεγραφικάς αναφοράς των  νομαρχών και διοικητών Χωροφυλακής, είς τον Νομόν Λακωνίας ζημίαι ή  θύματα δέν εσημειώθησαν. ‘Ομοίως είς τους Νομούς Αιτολωακαρνανίας, Κεφαλληνίας. Ζακύνθου, Αχαίας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας, ενώ εγένετο ιδιαιτέρως αισθητή η σεισμική δόνησις ύλικαί ζημίαι ή ανθρώπινα θύματα δεν εσημειώθησαν.

Σε άλλη στήλη η ίδια εφημερίδα, σημειώνει για την Αργολίδα.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΝΑΥΠΛΙΟΝ, 29. (Τού ανταποκριτού μας).

— Aι προξενηθείσαι έκ του σεισμού είς τήν περιφέρειαν μσς ζημίαι είναι ττολΰ μεγαλύτεροι, άπό ό,τι άρχικώς ύπελογίσθη. Ούτω, είς το χωρίον Μαλανδρένι, πλέον των 10 οίκιών κατέπεσαν ή κατέστησαν άκατοίκητοι, ένώ πολλαί αλλαι υπέστησαν σοβαράς ρωγμάς. Σοβαράς ζημίας υττέστη ή έκκλησια του χωρίου ’Αργολικόν, είς τήν οποίαν άπηγορεύθη ήδη η είσοδος.

Επίσης, άπεσπάσθησαν μεγάλα τμήματα_ έκ τών κωδωνοστασίων τών ναών Νέας Τίρυνθος καί μιάς του Κρανιδίου.

Είς, τό χωρίον Δίδυμα , Έρμιόνης 4 οίκίαι κατέστησαν άκατοίκητοι, ένώ πολλαι άλλαι ύπέστησαν έπικινδύνους ρωγμάς.

Έττίσης σοβαρώς έπληγη καί ή πόλι του Αργους, όπου πλείσται τών οίκιών ΰπεστησαν ρωγμάς.

Έξ άλλου δεν έχουν υπολογισθή αι προκληθείσαι ζημίαι είς τό είς «Αργος Μουσείον τής Γαλλικής ‘Αρχαιολογικής Σχολής, όπου μεγάλης Ιστορικής άξίας αγάλματα καί άλλα αρχαιολογικά ευρήματα έθραύσθησαν όλοσχερώς ή έν μέρει.

Σοβαρά είναι ή κατάστασις είς το χωρίον Αραχναίον όπου 10 οίκίαι κατέστησαν άκατοίκητοι, ένώ 30 περίπου είναι έτοιμόρροποι.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 29/08/1962

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s