ΤΙΡΥΝΘΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, 1961

ΤΙΡΥΝΘΑ  & ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – 1961   ΤΙΡΥΝΣ Μετά την έπίσκεψιν του Αργους, του Κεφαλαρίου καί τής Λέρνης, έτπστρέφομεν εις Αργος καί έκείθεν δι’ αυτοκινήτου φθάνομεν είς Τίρυνθα (142 χιλιόμ.). Ή Τίρυνς εύρίσκεται εττί βραχώδους λόφου. Η Άκρόπολις τής Τίρυνθος μέ τά κυκλώπεια τείχη της, είναι αρχαιότερα των…

Τηλεγράφημα κατοίκων Δαλαμανάρας προς Ελ. Βενιζέλο, 1916

Τηλεγράφημα κατοίκων Δαλαμανάρας Άργους προς το πολιτικό γραφείο του Ελ. Βενιζέλου με το οποίο δηλώνουν ότι θα τον ακολουθήσουν. 9/11/1916(?)     «Αναγγείλατε εις μεγάλον Αρχηγόν Ελευθέριον Βενιζέλον ότι οι κάτωθι υπογεγραμμένοι κάτοικοι χωρίου Δαλαμανάρας Άργους, μέχρι τούδε φανατικοί οπαδοί υπ’ Λαϊκού κόμματος, τασσόμεθα εφεξής υπό διαταγάς του λυπούμενοι ότι απατηθέντες από ψευδείς απαγγελείας λαϊκού…

Επαρχία Ναυπλίας, περιγραφή, 1853

ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑΥΠΛΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΙΑΚΩΒΟΥ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ 1853 Ναυπλία, κοιν. Nαύπλιον ή πόλις αύτη κείται επί της βορ-άνατολικής πλευράς βράχου χερσονησίζοντος, ως προβαίνων εις την θάλασσαν προς δυσμάς, αποτελεί τον λιμένα κείμενον κατά το βορ-άνατολικόν της πόλεως, ο λιμήν ούτος είναι ευρύχωρος και ασφαλής…

ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, 1837

Δεύτερες Δημοτικές Εκλογές στο Δήμο ΝΑυπλιέων, 1837 Νέος Δήμαρχος ο Γεώργιος Αντωνόπουλος   Τον Μάϊον του 1837 εγένοντο αι δεύτεροι δημοτικοί εκλογαί από της συστάσεως τού Δήμου Ναυπλιέων, αι οποίαι διεξήχθησαν εν τω μέσω φανατικής πάλης μεταξύ των δύο ισχυρών τότε τοπικών κομμάτων του δημάρχου Σπ. Παπαλεξοπούλου και του Γεώργ. Μ. Αντωνοπούλου, ενός εκ των…