Άφιξη Ελ. Βενιζέλου σε Ναύπλιο, 1912


Άφιξη Ελ. Βενιζέλου σε Ναύπλιο, 1912

Το 1912 στις 11 Μαρτίου είχαν προκηρυχθεί βουλευτικές εκλογές από την ήδη υπάρχουσα κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου. Στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας των τότε κομμάτων* ο Ελ. Βενιζέλος (Πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος των Φιλελευθέρων) επισκέφθηκε το Άργος και το Ναύπλιο με έκτακτη αμαξοστοιχία στις 5 Μαρτίου 1912.

 

ΜΕΡΟΣ Α’ — ΝΑΥΠΛΙΟ

 

Στο Ναύπλιο τον υποδέχθηκε μέγα πλήθος κόσμου. Τον προσφώνησε στην πλατεία Συντάγματος κάτω από την οικία Γιαννόπουλου, ο υποψήφιος του κόμματος Ιωάννης Α. Τερζάκης, ενώ από τον εξώστη μίλησε ο Βενιζέλος εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του, για την θερμή υποδοχή, προς τον λαό του Ναυπλίου, της πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδος.

Ανάμεσα στα άλλα ο λ. Βενιζέλος είπε: “… Και μετά την ελευθερίαν, και αφού έπαυσε το Ναύπλιον να είναι πρωτεύουσα της Ελλάδος, εξηκολούθησε να κατέχει τα σκήπτρα της μορφώσεως…”. Αφού ανέπτυξε το πρόγραμμα της Κυβέρνησης για όλους τους τομείς της πολιτείας ανήγγειλε ότι το Ναύπλιο θα ορίσθηκε η έδρα της 4ης Μεραρχίας στρατού.

Ο Πρωθυπουργός επρογευμάτισε στο ξενοδοχείο “ΝΕΟΝ” κατά την διάρκεια του οποίου τον προσφώνησε ο κ. Γ. Ευλάμπιος εκ μέρους των εργατικών τάξεων. Αμέσως μετά επισκέφθηκε τους στρατώνες και συνεχάρη τους στρατιώτες και περίπου την 5η απογευματινή συνοδευόμενος από πλήθος κόσμου μέχρι του σιδηροδρομικού σταθμού, ανεχώρησε.

Εφημερίδα «ΚΑΙΡΟΙ» 06 Μαρτίου 1912

 

Ας δούμε, όμως τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής εκείνης.

Η εφημερίδα της Αθήνας “ΠΑΤΡΙΣ” σε ανταπόκρισή της στις 06/03/1912 περιγράφει την άφιξη και παραμονή του Ελευθέριου Βενιζέλου,

“ Η ταχεία αμαξοστοιχία εξ Άργους κατευθύνεται εις Ναύπλιον. Σταθμεύει και εις Τίρυνθα, όπου ο κ. Πρωθυπουργός επισκέπτεται τα Κυκλώπεια τείχη και τα άλλα αρχιτεκτονικά έργα.

Μετά ημίσειαν ώραν επιβαίνει της αμαξοστοιχίας και κατευθύνεται προς το Ναύπλιον. Πυκνοί πυροβολισμοί, βοή ζητωκραυγών και χειροκροτήματα υποδέχονται τον κύριον Πρωθυπουργόν. Η αμαξοστοιχία, εισέρχεται εις τον σταθμόν Ναυπλίου, ενώ το άπειρον πλήθος σείει σημαίας με εικόνας του κ. Πρωθυπουργού και του κ. Ρέπουλη.

— ΖΗΤΩ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ!

— ΖΗΤΩ Ο ΣΩΤΗΡ!

Ο κ. Πρωθυπουργός αποβιβάζεται. Είναι απερίγραπτον τί γίνεται την στιγμήν ταύτην. Το πλήθος φρενιτιά, ζητωκραυγάζον. Παραλαμβάνει τον κ. Πρωθυπουργό εφ’ αμάξης και εν ογκώδει διαδηλώσει τον οδηγεί εις την πλατείαν του Συντάγματος. Ο κ. Πρωθυπουργός εξέρχεται εις τον εξώστην μετά του υποψηφίου κ. Τερζάκη. Ολόκληρον το Ναύπλιον, συνηγμένον εις την πλατείαν, χειροκροτεί και ζητωκραυγάζει ενθουσιωδώς.

Ο κ. Τερζάκης, προσφωνών, λέγει:

— Διερμηνεύων τα αισθήματα του Ναυπλίου, χαιρετίζω τον κ. Πρωθυπουργόν, τον ηγέτην της ανορθώσεως, τον θέσαντα τας βάσεις της πολιτικής αναγεννήσεως και της εθνικής προόδου.

Ο κ. Πρωθυπουργός απαντών ευχαριστεί θερμώς, δια την ενθουσιώδη δεξίωσιν των Ναυπλιέων, πλέκει δε το εγκώμιον του Ναυπλίου, αναμιμνησκόμενος των ιστορικών παραδόσεων της πρώτης πρωτευούσης του Κράτους.

Εξακολουθών, αναπτύσσει το κυβερνητικόν πρόγραμμα. Λέγει, ότι θα επιδιωχθεί ισονομία, διότι εάν ο νόμος δεν είνε δια πάντας ίσος είνε αδύνατον να αποτελέσηέρεισμα της κοινωνίας. Εισέρχομαι, όμως, λέγει εις λεπτομερείας αναξίας του ακροατηρίου, αφού οι παλαιοκομματικοί πολιτικοί ομιλούν δι’ υπερβατικά θέματα υψηλής πολιτικής και φιλοσοφίας. Οι Φιλελεύθεροι, εξακολουθεί, προσέρχονται την Κυριακήν, ενώπιον του λαού με λευκόν το μέτωπον. Πρόκειται ήδην να αναδημιουργηθή Κράτος, όπερ να εμπνέη τον σεβασμόν και να εξυπηρετή τα γενικά συμφέροντά του.

Εφημερίδα «ΚΑΡΟΙ» 06 Μαρτίου 1912

 

Καταλαγών ο κ. Πρωθυπουργός, εζήτησεν την ψήφησιν ολοκλήρου του Κυβερνητικού συνδυασμού.

Το πλήθος σείεται από τα χειρικροτήματα και τας ζητωκραυγάς.

–ΖΗΤΩ Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ!

–ΖΗΤΩΩΩ!

Είτα ο κ. Πρωθυπουργός εγευμάτισε μετά των υποψηφίων του εις το ξενοδοχείον. Κατά το γεύμα ο μεγαλέμπορος κ. Ευλάμπιος ήγειρε πρόποσιν, εξάρας τα προτερήματα του Ναυπλίου και συστήσας εις τον κ. Πρωθυπουργόν να φροντίση υπέρ αυτού.

Ο κ. Βενιζέλος απαντών, είπε:

Βεβαίως, η πολιτεία θα φροντίση, οφείλει όμως κάθε πόλις να ενετείνη τας δυνάμεις της όπως επικρατήση…

Μετά το γεύμα ο κ. Πρωθυπουργός διηυθύνθη εις την Λέσχην των Αξιωματικών, προς τους οποίους ετόνισεν εμπιστοσύνην προς την Γαλλικήν αποστολήν. Είτα εδέχθη τας αρχάς.

Την 4ην μ.μ. επεβιβάσθη πάλιν του τρένου. Εις τον σταθμόν άπειρον πλήθος μετά σημαιών αποχαιρέτησε ζητωκραυγάζον

–ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΣΗΣ!

— ΕΜΕΙΝΕΣ ΛΙΓΟ! ΔΕ ΣΕ ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ.

Η αμαξοστοιχία υπό τας ζητωκραυγάς του πλήθους ανεχώρησεν εις Κόρινθον. Διερχόμενη από το Άργος, εσταμάτησε. Το πλήθος εζητωκραύγαζεν τον κ. Πρωθυπουργόν. Εις τον σταθμόν Κουτσοπόδι το πλήθος γνωρίζον τα γεγογνότα του Άργους, εκραύγαζεν δια τον Πολυγένην

–ΚΑΤΩ Ο ΚΟΥΒΑΡΙΣΤΡΑΣ!

Δια δε τον Καρπετόπουλον

–ΘΑ ΤΟΥ ΞΥΛΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΓΑΛΟΝΙΑ!

Εις Μυκήνας το πλήθος ζητωκραυγάζει. Κάποιος ερωτά.

— Πως επεράσατε εις το Άργος;

Ο κ. Πρωθυπουργός απαντά

— Από τους φίλους μας καλά.

Υπό τας ζητωκραυγάς των χωρικών η αμαξοστοιχία διέρχεται την Νεμέαν και τον Αην βασίλην.

Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 06 Μαρτίου 1912

Η εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” συμπληρωματικά αναφέρει…

… Όταν ανεχώρει ο κ. Πρωθυπουργός, του είπον ότι το οπλοστάσιον είναι το χα”ιδεμένον παιδί του Ναυπλίου και ως τοιούτο δεν πρέπει να καταργηθή. Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν ότι το Οπλοστάσιον δεν καταργείται….

… Την 4ην μμ ανεχώρησεν πολλού κόσμου συνοδεύοντος αυτόν μέχρι του σταθμού. Αι σκηναί του Άργους διαδοθήσαι  εις τα γύρω χωρία άκαμνον τους χωρικούς να κατέρχονται αφρίζοντες με ενδυμασίας γεμάτας από χώματα της εργασίας…

… Εις το Κουτσοπόδι νέος αναβρασμός κατά των παλαιοκομματικών του Άργους.

–Ντροπή δική τους έλεγον. Θα τους εκδικηθώμεν. Ο κ. Βενιζέλος απήντα πως η

καλλιτέρα εκδίκησις είναι η ενίσχυσις της ανορθώσεως.

Μερικοί ζητούν συγγνώμην λέγοντες

–Θα ηρχόμεθα όλοι αλλά είμεθα στα χωράφια.

Ο κ. Βενιζέλος είπε

–Καλλιτέρα υποδοχή για με είνε η εργασία σας. …

Εφημερίδα «ΑΘΗΝΑΙ» 06 Μαρτίου 1912

Η εφημερίδα “ΑΘΗΝΑΙ” σε ανταπόκρισή της που δημοσιεύτηκε στις 06/03/1912 αναφέρει:

…Ναύπλιον, 5 Μαρτίου (τηλεγραφικώς)

Την 1 και 20’ μ.μ. αφίκετο ενταύθα η φέρουσα τον κ. Πρωθυπουργό μετά της ακολουθίας του αμαξοστοιχία.

Άμα τη ελεύση του άπαντα τα καταστήματα εις ένδειξη αποδοκιμασίας εκλείσθησαν επιδεικτικώς, οι δε πολίται ετρέποντο εις τας οικίας των, ίνα αφήσωσι τον κ. Πρωθυπουργόν έρημον ακροατών.

Δια την περίεργον ταύτην εικόνα, ην παρουσίασεν η πόλις ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε την έκπληξίν του εις τους υποψηφίους, οίτινες τον διεβεβαίωσαν ότι το πράγμα δεν έχει πολλήν σοβαρότητα, διότι ο λαός είναι υπέρ της ανορθώσεως.

Από του εξώστου της οικίας του κ. Τερζάκη προ 200 περίπου περιέργων, των στρατιωτών και των άλλων αρχών ωμίλησεν ο κ. Βενιζέλος, αναπτύξας το πρόγραμμα της Κυβερνήσεως δια την οργάνωσιν των κλάδων πάντων της πολιτείας, εν τέλει δε επικαλέσθη την ετυμηγορία του Ναυπλιακού λαού υπέρ του συνδυασμού των Φιλελευθέρων.

Οι υποδεχθέντες τον κ. Πρωθυποργό ενταύθα και παρακολουθήσαντες τον λόγο του περίεργοι μετέδωκαν κατόπιν τούτον εις τους άλλους πολίτας γελώντες δια τας επαγγελίας.

….”

 

Η εφημερίδα “ΣΚΡΙΠ” σε ανταπόκρισή της στο φύλλο της 6 Μαρτίου 1912 αναφέρει:

“Την 1 και 20 μμ αφίκετο η φέρουσα τον Πρωθυπουργόν αμαξοστοιχία. Εις τον σταθμόν αρκετό πλήθος περιέργων είχε συγκεντρωθεή, ελάχιστοι δε ήσαν οι ζητωκραυγάσαντες. Ο Πρωθυπουργός προφανώς απογοητευμένος μεθ’ όσαν έπαθεν εις το Άργος και δια την χαρακτηριστική ψυχρότητα του λαού του Ναυπλίου διηυθύνθη αμέσως εις την οικία του κ. Τερζάκη όστις τον προσεφώνησεν.

Ομιλών από του εξώστου ηυχαρίστησε δια την… θερμήν (;) υποδοχήν ης έτυχεν ενταύθα, εις την παλαιάν πρωτεύουσα της Ελλάδος. Ανέπτυξε κατόπιν τας γνωστάς υποσχέσεις του πρεί των όσων θα φροντίση να πράξει και εζήτησε την ψηφισίν των  αποτελούντων τον Κυβερνητικόν συνδυασμόν….

… και την 3ην μμ χωρίς να παρακολουθήση την αναχώρησίν του ουδέ δεκάς ανθρώπων επέβη της αμαξοστοιχίας αναχωρών δια Κόρινθον…

… Εγνώσθη ότι κατόπιν της αγρίας αποδοκιμασίας την οποίαν υπέστη ο ψηφοθηρών Πρωθυπουργός εν Άργει, αι αρχαί θέλουσαι να προλάβουν νέαν αγριωτέραν αποδοκιμασίαν κατά την εκ νέου διέλευσιν της αμαξοστοιχίας εξ Άργους και Μυκηνών, απέστηλαν μεγάλην στρατιωτικήν δύναμιν εις τους σταθμούς. …

 

ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ & ΟΙ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ (1912)

Εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» 06 ΜΑρτίου 1912

*

  • Κόμμα Φιλελευθέρων – Ελ. Βενιζέλος
  • Νεωτεριστικόν – Γεώργιος Θεοτόκης
  • Εθνικόν – Κυριακούλης Μαυρομιχάλης
  • Νεοελληνικόν – Δημήτριος Ράλλης
  • Τρίτον Κόμμα – Αλέξανδρος Ζαΐμης

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s