ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 03/07/1946 ΕΩΣ 03/07/1960

Ολόκληρο το πρωτότυπο κείμενο της δακτυλογραφημένης έκθεσης μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ

ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΚΕΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Παλαιές φωτογραφίες Ναυπλίου

Ναύπλιο, 31/12/21962

Δνσις Ιστορίας Στρατού / ΓΕΣ

Ιστορία Μονάδων

Σύντομον περίγραμμα της ιστορίας του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Μηχανικού

 • Συγκρότησις

Το Κ.Ε.Μ. συνεκροτήθη την 3-7-1946 εν Ναυπλίω με Διοικητήν τον Συνταγματάρχην Μηχανικού Παπαπαναγιώτου Κων.

 1.       Υπαγωγή

Το ΚΕΜ διοικητικώς και από πλευράς εκπαιδεύσεως υπάγεται εις την Δ.Μ/ΓΕΣ, τακτικώς δε και δια Δ.Μ εις την τέως ΑΣΔΑΝ και IV Μεραρχίαν, νυν δε εις την ΑΣΔΕΝ και 94 Σ. ΔΙ.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1960. ΧΑΙΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΜΧ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΙΩΑΝΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ. [4ος αγνωστος]. Από το αρχείο του Γιώργου Ι. Γιαννόπουλου – Παλαιές φωτογραφίες Ναυπλίου

 1.      Συμμετοχή εις πολέμους

Επειδή το ΚΕΜ συνεκροτήθη μεταπελευθερωτικώς ουδεμίαν συμμετοχήν έσχεν εις πολέμους. Καθ’ ήν εποχήν όμως η Πελοπόννησος περιεσφύγκετο υπό των Κ/Σ το ΚΕΜ, δια διαταγών προϊσταμένων του Κλιμακίων, είχεν αναλάβει την ασφάλειαν του Άργους δια Διλοχία με έδραν το Άργος και την τοιαύτην του Άστρους Κυνουρίας δι’ ισαρίθμου δυνάμεως με έδραν το Άστρος κατά το έτος 1947 και συμμετέσχεν εις επιχειρήσεις. Οίκοθεν νοείται ότι εν τη ευθύνει του ΚΕΜ ήτο και η ασφάλεια της πόλεως Ναυπλίου και των πέριξ.

 1.       Προσκλήσεις – Κατατάξεις

Εις το παρελθόν οι οπλίται του Μηχανικού – κατά ΕΣΣΟ – υφίσταντο εν τω ΚΕΜ μόνον την τεχνικήν εκπαίδευσιν, εις τα κάτωθι αντικείμενα, διαρκείας 12εβδομάδων.

 • Έργα εκστρατείας
 • Καταστροφαί
 • Ναρκοπόλεμος
 • Οδοποιϊας
 • Γεφυροποιϊα εν ξηρώ και
 • Μέρος πλωτής Γεφυροποιϊας

Το Κέντρον τότε δεν ησχολείτο με την βασικήν εκπαίδευσιν, ήτις εγένετο εις Μονάδας του Πεζικού.

Ελειτούργη ακόμη εν τω ΚΕΜ Ουλαμός Δεκανέων (ο σημερινός ΛΥΒ) και Λόχος Σκαπανέων Πεζικού όπου εγένετο εκπαίδευσις αντικειμένων του Μηχανικού και ιδία Ναρκοπολέμου εις Οπλίτας ξένων όπλων ειδικότητος Σκαπανέων Πεζικού.

Πλέον τούτου το Κέντρον ησχολήθη – κατά το παρελθόν – και με την εκπαίδευσιν Οπλιτών των ΤΕΑ της περιοχής εις τα αντικείμενα του Ναρκοπολέμου,

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΕ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΜ. [Μάλλον δεκαετία 1960]. Διακρίνουμε τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, τον Παπα-Νικόλα και Διοικητή τον Αλεξόπουλο. – Παλαιές φωτογραφίες Ναυπλίου

 1.       Αποστολή

Σήμερον το ΚΕΜ έχει την ευθύνην

(α) Της κατατάξεως και της εν συνεχεία Βασικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως των Νεοσυλλέκτων Οπλιτών του Μηχανικού.

(β) Της ειδικής εκαπιδεύσεως της ειδικότητος Οδηγών αυτοκινήτου και Αγγελιοφόρων Μοτοσυκλετιστών Μηχανικού

(γ) Της εκπαιδεύσεως Υποψήφιων Δεκανέων Μηχανικού

(δ) Της παροχής πάσης συνδρομής εις το παρ’ αυτώ Οργανικής υπαγόμενον Τμήμα Επιστρατεύσεως.

 • Άπαντες οι στρατεύσιμοι Οπλίται του Μηχανικού καλούνται και κατατάσσονται   εν τω ΚΕΜ προς εκπλήρωσιν της θητείας των ανά τρίμηνον, ήτοι καλούνται 4 ΕΣΣΟ ετησίως εις τα κατωτέρω ημερομηνίας προσκλήσεων και κατατάξεων.

(α) Της Α’ ΕΣΣΟ το 2ον 10ήμερον Ιανουαρίου

(β) Της Β’ ΕΣΣΟ το 2ον 10ήμερον Απριλίου

(γ) Της Γ’ ΕΣΣΟ το 2ον 10ήμερον Ιουλίου και

(δ) Της Δ’ ΕΣΣΟ το 2ον 10ήμερον  Οκτωβρίου

ΚΕΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ περίπου 1957-58 – Παλαιές φωτογραφίες Ναυπλίου

 1.    Εκπαίδευσις

(α) Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευσις

ι) Άπαντες οι Οπλίται εκάστης κατατασσομένης ΕΣΣΟ, ανεξαρτήτως ειδικότητος, υφίστανται την Βασικήν Στρατιωτικήν Εκπαίδευσιν διαρκείας 7 εβδομάδων.

ιι) Αντικείμενα Εκπαιδεύσεως

 • Σωματική Αγωγή
 • Λογχομαχία
 • Ασκήσεις πυκνής Τάξεως
 • Πορείαι
 • Εθνική – Ηθική Διαπαιδαγώγησις
 • Α.Ρ.Β.Χ πόλεμος
 • Οπλισμός Τεχνικαί Γνώσεις
 • Π.Ε.Σ Βολαί
 • Ατομική Τακτική
 • Τακτική Ομάδος
 • Περίπολοι

(β) Τεχνικήν Εκπαίδευσις Μηχανικού

(ι) Μετά την λήξιν της Β.Ε άπαντες οι οπλίται, πλην των ειδικοτήτων Οδηγών, Αγγελιαφόρων Μοτοσυκλετιστών κλπ υφίστανται την τεχνικήν εκπαίδευσιν Μηχανικού, διαρκείας 3 ½ εβδομάδων μέχρις της 63ης ΕΣΣΟ και από 64ης ΕΣΣΟ 2 ½ εβδομάδων

(ιι) Αντικείμενα Εκπαιδεύσεως

 • Ναρκοπόλεμος
 • Καταστροφαί
 • Έργα εκστρατείας

(ιιι) Την αυτήν ως άνω εκπαίδευσιν υφίστανται και άπαντες οι ανεπίλεκτοι και αποτυχόντες Υ.Ε.Α. Μηχανικού οίτινες εκ των Κέντρων Πεζικού κινούνται προς ΚΕΜ εις το τέλος της 7ης εβδομάδος.

(γ) Εκπαίδευσις Οδηγών και Αγγελιαφόρων  Μοτοσυκλετιστών

(ι) Οι επιλεγέντες Οπλίται Μηχανικού ως Οδηγοί (Οδηγοί Μηχανικοί Υπαξιωματικοί Κινήσεως, Χειρισταί Γερανού, Α/Σ, Ρυμουλκού Φορέως κλπ) ως και Αγγελιοφόροι Μοτοσυκλετισταί μετά το πέρας της Β.Ε. συνεχίζουν την εκπαίδευσίν των επί μίαν εβδομάδα εις τα αντικείμενα Ναρκοπολέμου Καταστροφών, εν συνεχεία δε εκπαιδεύονται εις την Μηχανοδήγησιν.

(ιι) Διάρκεια εκπαιδεύσεως Οδηγών 10 εβδομάδες

(ιιι) Διάρκεια εκπαιδεύσεως Αγγελ. Μοτοσ. 8 εβδομάδες

(δ) Λ.Υ.Β.

Οι επιλεγέντες ως Υποψήφιοι Δεκανείς μετά το πέρας της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως φοιτούν εις ΛΥΒ επί 10 εβδομάδες.

(ι) Αντικείμενα Εκπαιδεύσεως

 • Τα διαλαμβανόμενα εν τη ΤΕ εν εκτάσει,επί πλέον δε
 • Γεφυροποιϊα εν ξηρώ
 • Οργάνωσις Μάχης
 • Διαταγαί
 • Τοπογραφία
 • Γνώσις άλλων όπλων Στρατού
 • Μέθοδοι Εκπαιδεύσεως
 1. Έργα Κοινής Ωφελείας

Υπό του ΚΕΜ παρασχέθη και παρέχεται βοήθεια – δια διαταγών προϊσταμένων κλιμακίων – δια προσωπικού και Μηχανημάτων προς εκτέλεσιν οδοποιϊτικών εργασιών εν τω Νομώ Αργολίδος.

 1. Διατελέσαντες Διοικηταί από συγκροτήσεως

(α) Συνταγματάρχης ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ από 3-7-46

(β) Αντισυνταγματάρχης ΤΣΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝ από 20-11-47

(γ) Αντισυνταγματάρχης ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ από 16-6-50

(δ) Αντισυνταγματάρχης ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΧΡΙΣ από 13-9-52

(ε) Συνταγματάρχης ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ από 28-5-53

(στ) Αντισυνταγματάρχης ΑΡΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ από 7-10-56

(ζ) Συνταγματάρχης ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ ΕΥΑΓ από 15-3-57

(η) Συνταγματάρχης ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡ από 16-2-59

(θ) Ταξίαρχος ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜ από 5-1-60

(ι) Συνταγματάρχης ΛΑΔΑΣ ΘΕΟΔ από 3-7-60

Ο ΣΥΝΤΆΞΑΣ

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ολόκληρο το πρωτότυπο κείμενο της δακτυλογραφημένης έκθεσης μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s