Το Πρωτόκολλο Συμφιλιώσεως 10ου Λόχου Τάγματος Ασφαλείας με τα Τμήματα ΕΛΑΣ. 5 Οκτωβρίου 1944


Το Πρωτόκολλο Συμφιλιώσεως 10ου Λόχου Τάγματος Ασφαλείας με τα Τμήματα ΕΛΑΣ.

και τα έγγραφα που προηγήθηκαν 

ΠΗΓΗ cityofnafplio.com

elas_nafplio1

5 Οκτωβρίου 1944, ο Ε.Λ.Α.Σ μπαίνει στο Ναύπλιο Η φωτογραφία είναι από τον Bill Cottona στην Ομάδα του facebook «Παλαιές φωτογραφίες του Ναυπλίου»

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ

Τους κ. κ. Ι/Αθανάσουλαν Διοικητήν ΙΙΙ/6 Τάγματος

2/Τύμπρον Καπετάνιον

3/Π. Ξύδην Διοικητικόν, αντιπρόσωπον Ναυπλίας

4/Κ. Μάραν Γραμματέαν του Ε.Α.Μ. Αργοναυπλίας

5/Τ. Λιλήν Γραμματέαν του Ε.Α.Μ. Ναυπλίας

6/Τάκην Γεωργιάδην Γραμματέαν των οργανώσεων του

Κ.Κ.Ε. Αργοναυπλίας

εις Κάπου

Κύριοι,

Λαβόντες γνώσιν της από 25/9/44 επιστολής σας προς τους κ.κ. Νομάρχην, Δημόπουλον, Πετρίδην, Μουντζουρίδην, Πανταζόπουλον, και Παπαδόπουλον, απαντώμεν επί όλων των θεμάτων σας με τα κάτωθι:

Ι) Δύνανται ν’ αποφυλακισθώσιν οι Πολιτικοί κρατούμενοι χωρίς όμως ν’ αποφυλακισθώσιν οι βαρυνόμενοι με διάπραξιν εκκλημάτων ίνα δικασθώσιν υπό της Εθνικής Ημών Κυβερνήσεως βάσει των βαρυνουσών αυτούς κατηγοριών.

2) Ουδεμίαν τρομοκρατίαν και λεηλασίαν ασκείται παρ’ ημών τόσον εις την πόλιν όσον και εις την ύπαιθρον ενώ αντιθέτως ασκείται τιαύτη υπό των ενόπλων τμημάτων σας. Απαγορεύετε κάθε κίνησιν προς Ναύπλιον από Άργους, Κατσίκγρι, Λυγουριό, Ασίνη, Χαϊδάρι, ενώ αντιθέτως από το Ναύπλιον κινείται καθείς όπου θέλει ελευθέρως.

Δεν δύνανται όμως να κινούνται καθ’ όσον συλλαμβάνονται παρά των τμημάτων σας. Καταστρέψατε το αντλιοστάσιον ίνα η πόλις του Ναυπλίου καταδικασθή εις τον εκ δίψης θάνατον, πράξις καταδικαζομένη και υπό του Διεθνούς Δικαίου και μη διαπραχθείσα ούτε και υπό αυτών των κατακτητών.

3) Δεν Δύναται να παραδοθή ο οπλισμός εις Υμάς διότι διά των όπλων τούτων θα κτηπήσετε τους αντιφρονούντας προς σας πατριώτας. Ο Ε.Λ.Α.Σ. Δεν αποτελεί Εθνικόν Στρατόν σύμφωνα με τον Σύμφωνον του Λιβάνου, αλλά ταξικόν. Διά των όπλων τα οποία ελάβατε παρά των Συμμάχων μας εκτηπήσατε παν Εθνικόν στοιχείον εις Χέλι, Κρανίδι, Αχλαδόκαμπον κ.λ.π. ενώ αντιθέτως ουδαμού εκτηπήσατε τους κατακτητάς έστω και τους τελευταίους φεύγοντας ενώ τα ένοπλά σας τμήματα ευρίσκοντο περί την Τυρινθα χώρον.

4) Επί των 4 και 5 σημείων σας απαντά η Χωροφυλακή ως αρμόδια και ήτις εξουσιοδοτήθη επισήμως υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως Παπανδρέου να τηρή την τάξιν την οποίαν και ημείς αναγνωρίζομεν και ενισχύομεν και την οποίαν ούτε ημείς ούτε Εσείς δύνασθε ν’ αφοπλήσητε και διαλύσητε διότι δεν έχετε ουδεμίαν εξουσιοδότησιν παρά της Εθνικής Κυβερνήσεως Παπανδρέου.

5) Ουδέποτε ετηρήθη Παρ’ Υμών η έγγραφος διαβεβαίωσις που εδώσατε, (Σφαγαί Ανθυπολοχαγών Αλεξοπούλου, Μπόμπου κ. λ. π. Συνεπώς δεν δυνάμεθα να έχομεν εμπιστοσύνην.

6) Ουδεμίαν αντίρησιν έχομεν επί της τιμωρίας των προδοτών υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως Παπανδρέου μετά την παλινόστησιν αυτής στην Άγια Πατρίδα μας μόνης αρμοδίας να κρίνη τους πάντας ως ανεκοίνωσεν και προχθές Ραδιοφωνικώς.

7) Εις περίπτωσιν βομβαρδισμού της Πόλεως Ναυπλίου πράξεως βαρβάρου μη διαπραχθείσης ούτε υπό των Ούννων Γερμανών θα υπέχετε ακέραιαν την ευθύνην έναντι της Κυβερνήσεως της ανθρωπότητος και του Πολιτισμού. Θα είμεθα τότε υποχρεωμένοι να λάβωμεν ανάλογα μέτρα ανταποδόσεως διά το Άργος και Χίον, εκ των οποίων ορμάσθε διά τας επιχειρίσεις σας, επομένως ειδοποιήσατε τον άμαχον πληθυσμόν των πόλεων τούτων.

Τέλος γνωρίζομεν Υμίν ότι ως Έλληνες Αξιωματικοί, Πολεμισταί της Αλβανίας και των άλλων πολέμων χύσαντες το αίμα μας εις τα πεδία των μαχών και έχοντες πλήρη επίγνωσιν της Στρατιωτικής μας Τιμής και του καθήκοντος δεν δυνάμεθα να καταθέσωμεν τα όπλα.

Συνεπώς δεν αντιπροσωπεύετε ουδένα ειμή μόνον επιμένετε εις την διά της βίας κατάληψιν της αρχής παρά τας παραγγελίας των Υπουργών Ζευγού και Πορφυρογένη.

Τέλος σας καλούμεν αν θέλετε να κτηπήσωμεν τον κατακτητήν να συνεργασθώμεν διά την από κοινού επίτευξιν της συντριβής και εκδιώξεως του κατακτητού οπουδήποτε και αν ευρίσκεται ούτος, διότι απ’ εδώ απήλθε προ δεκαπενθημέρου.

Ημείς πάντοτε υπό οιανδήποτε ονομασίαν ηργάσθημεν διά τα Εθνικά συμφέροντα.-

Ναύπλιον τη 26 Σεπτεμβρίου 1944

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Λοχαγός Πεζικού Μουστακόπουλος Δημήτριος

-//- -//- Ρομποτής Σπυρίδων

-//- -//- Χριστόπουλος Νότης

Ίλαρχος Κοσταντάς Βασίλειος

Για την ακρίβιαν

(Τ.Σ.Υ.)

elas_nafplio3

5 Οκτωβρίου 1944, ο Ε.Λ.Α.Σ μπαίνει στο Ναύπλιο Η φωτογραφία είναι από τον Bill Cottona στην Ομάδα του facebook «Παλαιές φωτογραφίες του Ναυπλίου»

Ναύπλιον 27-9-44

Συνελθόντες σήμερον οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός οι κ.κ. Μιχαήλ Μπαίρκερ υπολοχαγός του Αγγλικού Στρατού συμφώνως προς δήλωσή του και Φραγκλίνος Τζωνς δεκανεύς του αυτού στρατού συμφώνως προς δήλωσή του, αφ’ ετέρου δε οι Κωνσταντίνος Ζησιάδης και Κωνσταντίνος Μάρας εκπρόσωποι της οργανώσεως ΕΑΜ και οι Δημήτριος Μουστακόπουλος, Σπυρίδων Ρομποτής, Παναγιώτης Χριστόπουλος και Βασίλειος Κωνσταντάς λοχαγοί των ταγμάτων ασφαλείας. Επίσης ο Συνταγματάρχης Χωροφυλακής Γραφανάκης Δημήτριος ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Πελοποννήσου, ο Πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως Αργολίδος Τιμόθεος Χαλόφτης αρχιμανδρίτης, ο Νομάρχης Αργολιδοκορινθίας Χρίστος Παπακωνσταντίνου, Πραξιτέλης Μουτζουρίδης, Κωνσταντίνος Πετρίδης, Θεοδ. Πανταζόπουλος και Τάκης Παπαδόπουλος συνεφώνησαν και επρότειναν τα κάτωθι.

1) Ως προς τον οπλισμό του εν Ναυπλίω Στρατιωτικού τμήματος (Ταγμάτων Ασφαλείας) προτείνεται όπως εκτελεσθώσι αι διαταγαί αγγλικού τμήματος δυνάμεως τουλάχιστον πεντήκοντα (50) ανδρών εξουσιοδοτημένων αρμοδίως και εφοδιασμένων μετά των σχετικών εγγράφων και διαταγών, της ταυτότητός των και της αποστολής των. Επίσης προτείνουν την άφιξη αγγλικού πολεμικού ή υδροπλάνου με αρμοδίους Άγγλους διά την επίλυση των διαφορών. Τ’ ανωτέρω προτείνονται υφ’ όλων των εκπροσώπων της πόλεως Ναυπλίου πολιτικών και στρατιωτικών. Υπό των αντιπροσώπων του ΕΑΜ προτείνεται όπως ο οπλισμός των ταγμάτων παραδοθεί εις τον ΕΛΑΣ.

2) Διά τα όπλα της Χωροφυλακής οι αντιπρόσωποι του Ναυπλίου προτείνουν όπως εφαρμοσθή το διάγγελμα της Κυβερνήσεως το ραδιοεκφωνηθέν προ τριών ημερών, ήτοι η Χωροφυλακή διετάχθει να παραμείνει εις τας θέσεις της ως έχει διά την τήρηση της τάξεως ως αρμοδίας και θα συμμορφωθεί προς τας διαταγάς της Εθνικής Κυβερνήσεως. Εις περίπτωσιν επιθέσεως ενόπλων τμημάτων του ΕΛΑΣ η χωροφυλακή εν τω κύκλω των καθηκόντων της και εφ’ όσον ευρεθή εις την ανάγκην θ’ αποκρούση. Επαναλαμβάνεται ότι, η Χωροφυλακή είναι προθυμοτάτη να συμμορφωθή επακριβώς προς ότι η Εθνική Κυβέρνησης διατάξει ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος.

3) Ως προς τους κρατουμένους διά πολιτικά αδικήματα συλληφθέντας ν’ αφαιθούν ελεύθεροι παρ’ αμφοτέρων. Οι αντιπρόσωποι πολιτικοί και στρατιωτικοί της πόλεως Ναυπλίου είπον να γίνει εκεχειρία περίπου πέντε (5) ημερών και αφεθούν ελεύθεραι αι συγκοινωνίαι να κυκλοφορή ο λαός μεταξύ των. Οι αντιπρόσωποι του ΕΑΜ θα θέσουν τ’ ανωτέρω υπ’ όψη της ΙΙΙ Μεραρχίας και θα απαντήσουν το ταχύτερο δεόντως.

Επίσης οι αρχηγοί του Τάγματος προτείνουν όπως έλθουν σε επαφή με αξιωματικούς του ΕΛΑΣ προς κοινή δράση κατά των Γερμανών. Το παρόν συνετάγη εις διπλούν και ελήφθει παρ’ εκάστης παρατάξεως από εν όμοιον.

(Τ.Υ.)

 elas_nafplio_lamprou_2

Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ν

Συμφιλιώσεως του 10ου Λόχου Ασφαλείας μετά των Τμημάτων του ΕΛΑΣ

Εν Ναυπλίω σήμερον την 5ην Οκτωβρίου 1944 αφ’ ενός οι Ανχαι Καραντζαφέρης Νικόλαος και Σεφερλής Ευστάθιος, ως εκπρόσωποι του ΕΛΑΣ, αφ’ ετέρου οι Λοχαγοί Ρομποτής Σπυρ. Μουστακόπουλος Δημ. Χριστόπουλος Παν. και Κωσταντάς Βασ. διά το κοινόν συμφέρον του έθνους και της πόλεως Ναυπλίου και προς αποφυγήν ασκόπου αιματοχυσίας, εφ’ όσον εκ μέρους του 10ου Λόχου δεν υπάρχει ουδεμίαν πρόθεσις αντιστάσεως κατόπιν της διαμορφωθείσης γενικής καταστάσεως εν Πελοποννήσω και της εντολής της Εθνικής Κυβερνήσεως διά του Υπουργού κ. Κανελοπούλου Παναγ. συνεφωνήθησαν τα κάτωθι:

1ον) Θα συγκεντρωθή άπας ο οπλισμός εις μίαν των αιθουσών του Δικ. Μεγάρου πλην των όλμων και αυτομάτων όπλων μετά των πυρ/κών των ευρισκομένων εις Παλαμήδιον άτινα θα παραδωθώσιν εις φρουράν χωρ/κων προς φρούρησιν ομοίως και τα πυρ/λα μετά των πυρ/κών εις Ακροναυπλίαν.

2ον) Οι Αξκοί θα κρατήσωσι τα ξίφη και πιστόλια των.

3ον) Όσοι εκ των Αξκών οπλιτών και πολιτών καταφυγόντων εκ των διαφόρων χωρίων εις Ναύπλιον επιθυμούν να αναχωρήσουν εκ Ναυπλίου θα συμπεριληφθούν εις ονομαστικάς καταστάσεις συντασομένας μερίμνη του 10ου λόχου και θα μεταφερθούν μερίμνη του ΕΛΑΣ και Αγγλικού τμήματος εις Σπέτσας και θα τροφοδοτούνται μερίμνη του Υπουργού κ. Κανελοπούλου Π.

4ον) Αι οικογένειαι των αναχωρούντων αίτινες θα παραμείνουν ενταύθα θα τροφοδοτούνται μερίμνη του ΕΛΑΣ καθώς και οι άνδρες της Χωρ/κής.

5ον) Ο στρατός του ΕΛΑΣ υπόσχεται πλήρη ασφάλεια ζωής, τιμής και αξιοπρεπείας των τμημάτων του Λόχου Ασφαλείας τόσον εκείνων που θα παραμείνωσιν ενταύθα όσον και εκείνων που θα αναχωρήσουν διά Σπέτσας και εις ένδειξιν των καλών διαθέσεων του ορίζει ως υπασπιστήν του Φρουράρχου Ανχου κ. Καρατζαφέρη Νικ. τον αρχαιότερον Λοχαγόν της Φρουράς.

6ον) Οι κ.κ. Αξκοί θα είναι συγκεντρωμένοι εις το Δικαστικόν Μέγαρον, οι δε οπλίτες θα είναι εις στρατώνας πέντε αδελφών απ’ όπου θα ρυθμισθή και ο τρόπος αναχωρήσεώς των, μετά την τακτοποίησιν και υπογραφήν του πρωτοκόλλου θα εισέλθη ένοπλον τμήμα του ΕΛΑΣ και της Πολιτοφυλακής.

7ον) Η είσοδος παντός ατόμου θα επιτραπή μετά την εγκατάστασιν φρουρών και περιπόλων.

8ον) Ουδεμία αρπαγή θα επιτραπή

9ον) Ο Φρούραρχος θα είναι απολύτως υπεύθυνος διά την πλήρη τάξιν εν συνεργασία μετά της Πολιτοφυλακής.

10ον)Οι αυτοί όροι ισχύουν και διά την Χωρ/κήν.

11ον)Μεμονωμένη απομάκρυνσις εκ Ναυπλίου Αξκών και οπλιτών στρατού και χωρ/κής δεν θα επιτραπή προς πρόληψιν εκτρόπων τμημάτων του ΕΛΑΣ.

12ον)Ο Αρχηγός της Χωρ/κής θα συνεργασθή πλήρως και ειλικρινώς μετά των οργάνων του Φρουραρχείου.

Εφ’ ω συνετάγη το παρόν εις διπλούν όπερ αναγνωσθέν και βεβαιωθέν υπογράφεται ως έπεται.

Οι εκπρόσωποι του ΕΛΑΣ Οι εκπρόσωποι του λόχου Ασφαλείας

ΕΥΣΤ. ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΣΠ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ

ΝΙΚ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Δ. ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Β. ΚΩΣΤΑΝΤΑΣ

Ακριβές Αντίγραφον

Ναύπλιον τη ………..

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s