Βράβευσις ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 1956


Βράβευσις ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Δημοσίευση στην τοπική εφημερίδα ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13

στις 13 ΜΑΪΟΥ 1956

argonafplia_13051956

‘Εξ όλων των Δημάρχων τής ‘Ελλάδος μόνον ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Δημ. Σαγιάς έλαβε βασιλικόν Βραβείον αργυρούν. Προ ημερών έλαβε χώραν επίσημος τελετή βραβεύσεως Δήμων και Κοινοτήτων τον Νομού ‘Αργολίδος, απονεμηθέντων Βασιλικών Βραβείων κλπ. υπό του Νομάρχου ‘Αργολίδος κ. Γ. Καλλία, ως εκπροσώπου τής Α. Μ. τον Βασιλέως Παύλου. Ούτω την παρελθούσα Τετάρτη εν τη αιθούσης της Δημοσίας Βιβλιοθήκης «’Ο Παλαμήδης», παρουσία όλων των ‘Αρχών τής πόλεώς μας εγένετο υπό του Νομάρχου, ως εκπροσώπου Βασιλέως, μετά προηγουμένην σχετικήν ομιλίαν τού κ. Νομάρχου ή επίσημος παράδοσις των υπό τής Α. Μ. τού βασιλέως άπονεμηθέντων βασιλικών βραβείων κλπ. εις τούς βραβευθέντας Οργανισμούς αυτοδιοικήσεως τής ‘Επαρχίας Ναυπλίας, ως και εις ττον συμπολίτη κ. Ι Παναγ. Σπυρόπουλον και μετά την παράδοσιν των βραβείων και διπλωμάτων έλαβε τον λόγον ο Δήμαρχος κ. Δημ. Σαγιάς, εύχαριστήσας δια την προσγενομένην τιμήν εις τούς βραβευβέντας ‘Οργανισμούς τοπικής Αυτοδιοικήσεως κλπ- ‘Ομοία τελετή εγένετο εν ‘Αργει και εν τω Δημαρχείω δια βραβευθείσας Κοινότητας τής ‘Επαρχίας Άργους την παρ Τρίτην, έορτήν τού Αγίου Πέτρου Άργους ως και την παρελθούσαν εβδομάδα δια τον εκ τής Επαρχίας Ερμιονίδος Δήμον Κρανιδίου. Ούτω άπενεμήθησαν:

1) ΕΙς τόν κ. Δημήτριον Σαγιάν, Δήμαρχον Ναυπλιέων, Βασιλικόν Βραβείον Β’ Τάξεως Αργυρούν.

2) Βασιλικά Βραβεία Γ Τάξεως Χαλκά είς τας Κοινότητας Τραχειάς και Αραχναίου.

3) Βασιλικά Εύσημα Α” Τάξεως Χρυσά εις τόν Νομόν ‘Αργολίδος, εις τόν Δήμον Ναυπλιέων εις τόν Δήμον Κρανιδίου, εις τήν Κοινότητα Λυγουρίου καί εις τόν κ. Μιχαήλ Χάσπαρην. Δήμαρχον Κρανιδίου.

4) Βασιλικά Εύσημα Β Τάξεως ‘Αργυρά είς τάς Κοινότητας Λιμνών, Νέας ‘Επιδαύρου, Σχοινοχωρίου, Καρυάς, ‘Ιρίων καί είς τον έν Άργει Σύλλογον «Δαναός».

5) Βασιλικά Εύσημα Γ Τάξεως Χαλκά εΙς τάς Κοινότητας Μαλανδρενίου καί Μυκηνών

καί 6) Δίπλωμα Βασιλικής Εύαρεσκείας Ι3″ Τάξεως εις τόν κ. Ι Παναγιώτην Σπυρόπουλον (διά τας σημαντικάς προς δημιουργίαν τής Δημοσίας Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης” υπηρεσίας.)

Εξ όλων τών Δημάρχων καί Προέδρων Κοινοτήτων τού Κράτους έβραβεύθησαν πέντε Δήμαρχοι καί δύο Πρόεδροι Κοινοτήτων, ήτοι

1) ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Δημ. Σαγιάς μέ τό Βασιλικόν Βραβείον Β Τάξεως ‘Αργυρούν,

2) οι Δήμαρχοι Κρανιδίου κ. Μιχ. Χάσπαρηc, Καρύστου κ. Βασ. Δεληγιώργης, Φιλιατρών κ. Εύστρ. Θεοδωρακόπουλος καί ο Πρόεδρος Κοινότητας ΙΙαλαιοχώρας, Χανίων κ. ‘Αντ. Ξενάκης μέ Βασιλικά Εύσημα Α Τάξεως Χρυσά,

3) ο Δήμαρχος Ναούσης κ. Φιλώτας Κόκκινος μέ Βασιλικόν Εύσημον Β Τάξεως Αργυρούν καί 4) ο Πρόεδρος Κοινότητας Ηλέκτρας Μεσσηνίας κ. Κ. Κοτσιώρης με Βασιλικόν Δίπλωμα Ευαρεσκείας ΒΤάξεως.

ΑΙ βραβεύσεις εγένοντο κατόπιν τής κατά το 4ον Συνέδριον των Πόλεων τής Ελλάδος τής 25 Νοεμβρίου 1951 εξαγγελίας τής αποφάσεως της Α. Μ. του Βασιλέως Παύλου, όπως άπονείμη βραβεία και ηθικάς αμοιβάς εις τούς Δήμους και Κοινότητας οι οποίοι διακρίνονται διά την έν γένει δράσιν των καί συμβάλλουν εις την προαγωγήν του θεσμού της Αυτοδιοικήσεως. Εις αναγνώρισιν και έπιβράβευσιν του έργου των αυτού η παρά τω υπό την Προεδρείαν του Βασιλέως Βασιλικώ Εθνικώ Ιδρύματι Επιτροπή Δήμων και Κοινοτήτων μετά πολυμήνους εργασίας κατήρτισε τόν πίνακα των βραβευομένων έργων, και εκ τών 1305 προταθέντων προς βράβευσιν εβραβεύθησαν 483 – Οι βραβευθέντες είναι: Νομοί, Επαρχίαι, Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι Κοινοτήτων, Οργανισμοί (Δημόσιοι και οργανώσεtς εν Αμερική κλπ.), Δημόσιοι Λειτουργοί και ιδιώται (εφοπλισταί, ευεργέται κλπ), οι οποίοι ετιμήθησαν με βραβεία όλων των Κατηγοριών, ήτοι με Πανελλήνια Βασιλικά Αριστεία, Βασιλικά Βραβεία 3 τάξεων (χρυσά. άργυρά καί χαλκά). Βασιλικά Εύσημα 3 τάξεων (χρυσά, αργυρά και χαλκά) και Διπλώματα Βασιλικής Εύαρεσκείας :Α’ Β’ καί Γ’ τάξεως.

Πανελλήνια Βασιλικά Αριστεία απενεμήθησαν εις 3, ήτοι ειc την Γενικήν Συνομοσπονδία. Εργατών Ελλάδος, εις τον Δασικόν Σύνδεσμον Κοινοτήτων Ζαγορίων και εις το Σύνδεσμον Δήμων καί Κοινοτήτων Πιερίας (3 Δήμοι και 14 Κοινότητες).

Βασιλικά Βραβεία Α’ Τάξεως Χρυσά άπενεμήθησαν 11, ήτοι 6 εις Οργανισμούς εν γένει και 5 εις ιδιώτας. Βασιλικά Βραβεία Β’ Τάξεως Αργυρά άπενεμήθησαν 30, ήτοι 25 εις οργανισμούς εν γένει (Διοικητ. Αρχαί, Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι Κοινοτήτων, Οργανισμοί), 2 εις Δημοσίους λειτουργούς και 3 εις Ιδιώτας.

Βασιλικά Βραβεία Γ’ Τάξεως Χαλκά απενεμήθησαν 44, ήτοι 41 εις οργανισμούς εν γένει, 1 εις Δημόσιον λειτουργόν και 2 – εις Ιδιώτας.

Βασιλικά εύσημα Α’ Τάξεως Χρυσά 81, ήτοι 67 εις οργανισμούς εν γένει 8 εις Δημοσίους λειτουργούς καί 6 εις Ιδιώτας.

Βασιλικά Εύσημα Β’ Τάξεως, Αργυρά ΙΙΙ, ήτοι 103 εις Οργανισμούς, εν γένει, 3 εις Δημόσιους λειτουργούς, και 4 εις Ιδιώτας.

Βασιλικά Εύσημα Γ ‘ Τάξεως Χαλκά 81, ήτοι 74 εις Οργανισμούς, εν γένει, 2 εις Δημοσίους λειτουργούς και 5 εις Ιδιώτας.

Διπλώματα Βασιλικής Ευαρεσκείας Α και Β Γ’ Τάξεως 126, ήτοι 103 εις Οργανισμούς εν γένει, 17 εις Δημοσίους λειτουργούς καί 6 εις Ιδιώτας.

vraveusis_dimou_1956_argonafplia

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s