Έκθεση του Νομάρχη Αργολιδοκορινθίας σχετικά με την πολιτική κατάσταση του νομού (1932)


Έκθεση του Νομάρχη Αργολιδοκορινθίας

προς τον Πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων

σχετικά με την πολιτική κατάσταση του νομού.

η πρώτη σελίδα της επιστολής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ  6 ΜΑΙΟΥ 1932

ΠΡΟΣ

Τον Κύριον Πρόεδρον της Διοικούσης Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων.

Κύριε, Πρόεδρε,

Κατά την αυτόθι παραμονή μου επεδίωξα όπως συναντηθώ  μεθ’ υμών και σας εκθέσω προφορικώς τα περί της πολιτικής καταστάσεως του Νομού Αργολιδοκορινθίας, χωρίς ατυχώς να το κατορθώσω.

Κατέστησα όμως ενήμερον εν γενικαίς γραμμαίς τον Διευθυντήν της Λέσχης κ. Αποστολόπουλον. Ήδη συμμορφούμενος και προς τας από 11ης παρ και 11ης τρ επιστολάς σας εκθέτω την κατά διαμερίσματα πολιτικήν κατάστασην του Νομού.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑΥΠΛΙΑΣ

Από απόψεως φρονήματος πλειοψηφεί το Φιλελεύθερον  στοιχείον, και τούτο επετεύχθει δια της προσχωρήσεως εις το ημέτερον κόμμα  του Ιατρού Γ. Μηναίου. Παραθ΄λετω και τα αποτελέσματα  της εκλογής της 19ης Αυγούστου 1928. Ο Φιλελεύθερος υποψήφιος κ. Κ.  Πετρίδης συγκέντρωσε ψήφους 1813, ο Λαϊκός Ι. Μουτζουρίδης 1856 και ο Μεταξικός και ήδη Φιλελεύθερος κ. Μηναίος 772.

Ήδη προστιθεμένων των ψήφων του κ. Μηναίου κατόπιν της προσχωρήσεως του εις τους Φιλελευθέρους υπερτερούμεν κατά 729 ψήφους. Φυσικόν είναι να μη ηκολούθησαν άπαντες οι φίλοι του Μεταξικοί τον κ. Μηναίον, επίσης τινές εκ των Φιλελευθέρων λόγω δυσαρεσκείας ή της εσχάτως παρατηρηθείσης  ελαχίστης εις την περιφέρειαν  μας αγροτικής κινήσεως να διέρρευσαν προς το Αγροτικόν Κόμμα, οπότε δέον να υπολογισθή το ανωτέρω ποσόν των ψήφων καθ’ ό θα υπερτερήσωμεν εις 400. Αλλά και μεγαλυτέραν διαρροήν εάν θελήσωμεν να δεχθώμεν πάντως υπερτερούμεν.

Επί των ανωτέρω υπολογισμών μου στηρίζομαι, εφ’ όσον θα υπάρξη συνεργασία ειλικρινής εκ μέρους απάντων των παραγόντων του κόμματος δεδομένου ότι η προσχώρησις του κ. Μηναίου εις το κόμμα και η αναγνώρισις αυτού ως εκπροσώπου τούτου εν τη επαρχία Ναυπλίας δεν εύρεν όλους συμφώνους, λόγω των υπαρχουσών μεταξύ των φιλοδοξιών.

Εκ μέρους ημών καταβάλλεται και θα καταβληθή πάσα προσπάθεια όπως επέλθη ομοφωνία μεταξύ των πλην όμως φρονώ ότι αναγκαίον είναι προς επίτευξιν των ανωτέρω υποδειχθή και παρ’ υμών εις τους κ.κ. Κόκκινον δήμαρχον Ναυπλιέων, Δάναιναν Ιατρόν, πολιτευτήν Μηδέας, Χριστόπουλον Ιατρόν Νέας Επιδαύρου Κ. Πετρίδην  Ναυπλίου, Θ. Δεληγιάννην Λυγουρίου, Αθαν. Τερζάκην  και Ι. Κορομπίλην Ναυπλίου, ότι το συμφέρον του κόμματος απαιτεί την σύμπνοιαν και την παραμέρησιν κάθε τυχόν μικροαντιπαθείας προς το πρόσωπον το υποδειχθέν υπό του κόμματος. Να τονισθή δε εντόνως ότι είναι αναγκαίον να συστήσουν και εις τους φίλους των την υποστήριξιν του εν λόγω υποψηφίου καθ’ όσον άλλως τε πάντες οι ανωτέρω  υπολογισμοί θα ανατραπώσιν. Υπάρχει δε και ο κίνδυνος εφ’ όσον τα ανωτέρω έχουσι περιέλθει και εις γνώσιν του κ. Μηναίου ο οποίος μάλιστα βαρέως φέρει τας εν αγνοία αυτού ενεργείας του Κόκκινου και Δάναινα, οι οποίοι θίγουν αυτόν δια των ενεργειών των αφήνοντες  εις τους φίλους των να πιστευθή ότι αυτοί και μόνον εκπροσωπούσι το κόμμα των Φιλελευθέρων μη υπολογιζομένου παντάπασι του κ. Μηναίου ν’ αποσυρθή ούτος της υποψηφιότητος οπότε οι οπαδοί του θα μεταστώσιν εις το Λαϊκόν Κόμμα, ίνα πολεμήσωσιν αποτελεσματικότερον τους Φιλελευθέρους και τούτο διότι αυτοί συνετέλεσαν εις το να επιτύχωμεν τας Γερουσιαστικάς και Δημοτικάς εκλογάς, υπό τον όρον ότι θα υπεστηρίζετο ο κ. Μηναίος ως Φιλελεύθερος υποψήφιος βουλευτής. Ας μοι επιτραπεί να υποδείξω ότι καλόν θα ήτο να κατήρχετο εγκαίρως και εις αντιπρόσωπος υμών προς μεγαλυτέραν ελπίδα ταχυτέρας διευθετήσεως  των διαφωνιών, καθ’ όσον δέον να τονισθή ότι άνευ της συμμετοχής του κ. Μηναίου είναι αδύνατη η επιτυχία.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΥΣ

Εν τη επαρχία ταύτη επικρατεί ατυχώς το αντιβενιζελικόν στοιχείον. Κατά τας εκλογάς του 1928 έλαβε ψήφους 3146 ο ημέτερον  Κολιαλέξης  ο δε αντιβενιζελικός 3051. Η μικρά αύτη πλειοψηφία ωφείλετο εις το επικρατούν κατά την εποχήν  εκείνην φιλελεύθερον φρόνιμα όπερ όμως ήδη όχι μόνον δεν υφίσταται αλλά και σημαντικήν υπέστη μείωσιν. Προ καιρού εγένετο κάποια απόπειρα συνεννοήσεως μεταξύ του Δημάρχου Άργους Μπόμπου και Φιλελευθλερων πολιτευτών, περί προσχωρήσεως του ανωτέρου εις το κόμμα μας, πλην αύτη δεν απέληξεν εις ουδέν, καθ’ όσον δεν εγένον ασπασταί οι απαιτήσεις αι προβληθείσαι παρά του κ. Μπόμπου. Εάν το τοιούτον επιτυγχάνετο τότε θα υπήρχε βεβαιότης ότι θα είχομεν την πλειοψηφίαν εν Άργει. Καθ’ άς έχω πληροφορίας και ήδη εξακολουθεί ο Μπόμπος να δεικνύη διάθεσιν προσχωρήσεως εάν ως αντάλλαγμα το κόμμα εδέχετο ν’ ανακηρύξη υποψήφιόν του εν Άργει τον αδελφόν του Δημάρχου κ. Τάκην Μπόμπον δικηγόρον. Το τοιούτον όμως θα ήτο συμφέρον εις το κόμμα, εάν ουδεμία αντίρρησις ή δυσαρέσκεια προεβάλλετο εκ μέρους του κ. Κολιαλέξη απεναντίας δε συνηργάζοντο, ούτοι μεταξύ των στενών.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ

Εν τη επαρχία ταύτη κατά τας εκλογάς του 1928 ο κ. Αλ. Βερδέλης φιλελεύθερος έλαβε ψήφους 1322 οι δε αντιβενιζελικοί Στ. Μερκούρης  και Ι. Μάλλωσις ομού 983. Εις την περιφέρειαν Ερμιόνης ήδη παρατηρείται σημαντική μεταβολή του φρονήματος υπέρ του κ. Μάλλωση εις άπασαν όμως την λοιπήν περιφέρειαν η ανωτέρω αναλογία του 1928 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος. Δεδομένου δε ότι ο κ. Βερδέλης αντεπεκρίθη πλήρως εις τας απαιτήσεις των συμπολιτών του η επιτυχία εν τη επαρχία ταύτη δέον να θεωρηθή βέβαιον υπάρχουν δύο αντιβενιζελικοί υποψήφιοι, ο μεν Κοντοβράκης του Λαϊκού κόμματος ο δε Μάλλωσης ανεξάρτητος, η επιτυχία του κ. Βερδέλη θα είναι ασφαλής με μεγάλην πλειοψηφίαν.

 ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Με αισθήματα βαθυτάτης αφοσιώσεως

Σημ.

Σα να μην πέρασε μια μέρα!!!

– See more at: http://www.cityofnafplio.com/2014/02/25/report-prefect-argolidokorinthias-on-the-political-situation-of-the-county-1932/#sthash.eI8ozpHR.dpuf

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s