Αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα του Θεοδ. Κολοκοτρώνη (1)


ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΟΙΣ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ  1901

agalma kolokotroni2 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΩΤΣΑΚΗ

ΙΔΡΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ ΤΩ

ΘΕΟΔΩΡΩ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Η ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ ΠΑΤΡΙΣ

Eις οιωνός άριοτος αμύνεσθαι περί Πάτρης.

 apokalypthria andriada kolokotroni

ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΑ τής Ελληνικής ΠΑΤΡΙΔΟΣ, έγέρθητι εκ του Βασίλειου της Αθανασίας, ίνα θεωρήσης τον Ελληνικόν Λαόν, ερχόμενον πανδημεί ν’ αποτίση φόρον άϊδίου ευγνωμοσύνης προ του ΜΝΗΜΕΙΟΥ τούτου, όπερ η ΠΑΤΡΙΣ ανεγείρει πρός τιμήν της Ένδοξον Μνήμης ΣΟΥ. θέλεις ιδή κυματίζουσαν, περί το ΜΝΗΜΕΙΟΝ τούτο, την εθνικήν σημαίαν,—το λάβαρον του ΣΤΑΥΡΟΥ,—σύμβολον ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ΝΙΚΗΣ, και υπό τάς πτυχάς της οποίας τον άριστον αγώνα περί ΠΑΤΡΗΣ άγωνισάμενος μετά των εθελοντών του Βαλτετσίου, της Γράνας, των Δερβενακίων, έθου τα θεμέλια της Πολιτικής Αναγεννήσεως της Νεωτέρας Ελλάδος.

Πάντες οι υπέρ ΠΑΤΡΙΔΟΣ πεσόντες αφυπνίζονται νυν εκ τον αιώνιον ύπνον τής Άθανασίας, εκ του Αθανάτου Κόσμου τής Μεγάλης και Ενδόξου Εποχής του 1821, ίνα μετάσχωσι των τιμών, τάς οποίας άπονέμει το Έθνος τω δοξάσαντι τά Ελληνικά όπλα, εν τώ πεδίω των μαχών, τής τιμής, του καθήκοντος, τής θυσίας, προ τον βωμού τής ΠΑΤΡΙΔΟΣ.

ΔΟΞΑ και ΤΙΜΗ τοις Γενναίοις του Έθνους Προμάχοις! ΤΙΜΗ και ΠΑΤΡΙΣ, τοιαύτη έστίν η σημασία τής Πανελληνίου ταύτης τελετής. Οι Λαοί τιμώντες τούς έργάτας και δημιουργούς τής πολιτικής αυτών άναγεννήσεως, άναρριπίζουσιν εν ταις καρδίαις τής Νέας Γενεάς αίαθήματα εθνικής ευγνωμοσύνης, έμπνέουσιν εις την σννείδησιν του Έθνους υψηλά και γενναία φρονήματα και τούς ευγενεστέρους προκαλούσι παλμούς αγάπης πρός την ΠΑΤΡΙΔΑ.

Κλίνωμεν εύλαβώς την κεφαλήν προ του ΜΝΗΜΕΙΟΥ τούτου, όπερ εκπροσωπεί την ιδέαν τής ΠΑΤΡΙΔΟΣ. Έάν οι Μεγάλοι Άνδρες είνε σύμβολα και όροι, εν οίς συγκεφαλαιούνται αί τύχαι και αι περιπέτειαι, τά πάθη και τά αισθήματα, αί φιλοδοξίαι καί οί πόθοι, οί όνειροι καί αί ελπίδες των Λαών, η ΤΙΜΗ ήν άπονέμομεν τοις Γενναίοις του Έθνους Προμάχοις, είνε η άποθέωσις αυτής τής ΠΑΤΡΙΔΟΣ.

Προσέλθετε, γονείς, ίν’ άρυσθήτε υψηλά καί γενναία διδάγματα φιλοπατρίας και αυταπαρνήσεως και εκπαιδεύσητε την Ελληνικήν Νεότητα, δια των εθνικών παραδόσεων καί μεγάλων πολιτικών αρετών, αίτινες δημιουργούσι τά Έθνη και κρατύνουσι τούς Ελευθέρους Λαούς, διότι εις τάς εθνικάς παραδόσεις ζή η ψυχή τής ΠΑΤΡΙΔΟΣ.

Καί είνε ΙΕΡΟΣ ο περί ΠΑΤΡΗΣ αγών, διότι ΠΑΤΡΙΣ δεν είνε μόνον τό έλάχιστον μέρος τής γης, ένθα είδε  τό φώς τής ημέρας, αλλά ΠΑΤΡΙΣ είνε η μεγαλειτέρα ηθική προσωποποίησις, ήτις διέλαμψεν έν τή ιστορία πρός τιμήν του ανθρωπίνου γένους.

Χώραι, Κράτη, Πολιτισμοί μη εκπροσωπούντες το ιδεώδες της ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ήκμασαν επί τινα χρόνον καί είτα εξέλιπον έν τή λήθη των χρόνων! Αλλ’ η ιδέα της ΠΑΤΡΙΔΟΣ, μαχομένη υπέρ της ελευθερίας καί του δικαίου, άγωνιζομένη υπέρ τών δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου, έδόξασε την ανθρωπότητα καί τοιούτους πολιτισμούς έσαεί η ιστορία αναγράφει τάς ΑΘΗΝΑΣ καί την ΡΩΜΗΝ. Η δ’ αγνωμοσύνη των Λαών δεν εξαλείφει έκ τής ανθρώπινης σννειδήσεως την άνάμνησιν τών παρασχεθεισών εις τά έθνη υπηρεσιών.

Ούτως, ή Ελλάς υπήρξε διά πάντας τούς Λαούς τής Ευρώπης οδηγός, μύστης και μάρτυς. ’Εκ του αίματος, εκ των θυσιών, εκ των δουλειών της Ελλάδος προήλθεν η δόξα, η χειραφέτησις, η ελευ&ερία των άλλων λαών. Η ΙΕΡΑ της Ελλάδος γή, βαπτισθείσα εις το γόνιμον αίμα των Μαρτύρων του 1821, εδημιούργησε το νύν καθεστώς, όπερ υπήρξε το ιδεώδες, ο όνειρος της Αθανάτου αυτών ψυχής. «Όπου ΕΛΛΑΣ, εκεί καί ΠΑΤΡΙΣ», ήτο το ΠΙΣΤΕΥΩ, υπήρξεν ο πρώτος και ύστατος παλμός των Ηρώων του 1821.

Ουδέν μέγιστον, ύψιστον, αιώνιον εν τω κόσμω, ή το ΚΑΘΗΚΟΝ. Ύπερθεν του ηρωισμού, του θριάμβου, της νίκης, ύπερθεν και αυτής της Δ ΟΞΗΣ, κείται ή θυσία. Και όντως αλκίφρονες έπιπτον υπέρ ΠΑΤΡΙΔ ΟΣ οι πρωταθληταί του ΙΕΡΟΥ ημών ΑΓΩΝΟΣ, άδοντες τους ύμνους του μάρτυρος ΡΗΓΑ :

Καλλίτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή,

 Παρά σαράντα χρόνους σκλαβιά καί φυλακή.

Περισσότερα στο ιστολόγιο cityofnafplio.com

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s